Search:έ -> Έ

έ


έ hex:#941;
Search Google:έ

Zero אפס1 Kings 18:38 verse
Then the fire of the LORD fell , and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench.

ותפל אשׁ־יהוה ותאכל את־העלה ואת־העצים ואת־האבנים ואת־העפר ואת־המים אשׁר־בתעלה לחכה

Psalms 140:12 verse
I know that the LORD will maintain the cause of the afflicted, and the right of the poor.

ידעת כי־יעשׂה יהוה דין עני משׁפט אבינים

2 Chronicles 10:18 verse
Then king Rehoboam sent Hadoram that was over the tribute ; and the children of Israel stoned him with stones, that he died . But king Rehoboam made speed to get him up to his chariot, to flee to Jerusalem.

וישׁלח המלך רחבעם את־הדרם אשׁר על־המס וירגמו־בו בני־ישׂראל אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושׁלם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting