Search:έ -> Έ

έ


έ hex:#941;
Search Google:έ

Zero אפסExodus 35:28 verse
And spice, and oil for the light, and for the anointing oil, and for the sweet incense.

ואת־הבשׂם ואת־השׁמן למאור ולשׁמן המשׁחה ולקטרת הסמים

Judges 8:26 verse
And the weight of the golden earrings that he requested was a thousand and seven hundred shekels of gold ; beside ornaments, and collars, and purple raiment that was on the kings of Midian, and beside the chains that were about their camels ' necks.

ויהי משׁקל נזמי הזהב אשׁר שׁאל אלף ושׁבע־מאות זהב לבד מנ־השׂהרנים והנטפות ובגדי הארגמן שׁעל מלכי מדין ולבד מנ־הענקות אשׁר בצוארי גמליהם

Job 41:25 verse
When he raiseth up himself, the mighty are afraid : by reason of breakings they purify themselves.

משׂתו יגורו אלים משׁברים יתחטאו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting