Search:έ -> Έ

έ


έ hex:#941;
Search Google:έ

Zero אפסPsalms 34:9 verse
O fear the LORD, ye his saints : for there is no want to them that fear him.

יראו את־יהוה קדשׁיו כי־אין מחסור ליראיו

Exodus 31:17 verse
It is a sign between me and the children of Israel for ever : for in six days the LORD made heaven and earth, and on the seventh day he rested , and was refreshed .

ביני ובין בני ישׂראל אות הוא לעלם כי־שׁשׁת ימים עשׂה יהוה את־השׁמים ואת־הארץ וביום השׁביעי שׁבת וינפשׁ

Numbers 32:18 verse
We will not return unto our houses, until the children of Israel have inherited every man his inheritance.

לא נשׁוב אל־בתינו עד התנחל בני ישׂראל אישׁ נחלתו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting