Search:έ -> Έ

έ


έ hex:#941;
Search Google:έ

Zero אפס



Psalms 22:25 verse
My praise shall be of thee in the great congregation : I will pay my vows before them that fear him.

מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשׁלם נגד יראיו

Psalms 60:10 verse
Wilt not thou, O God, which hadst cast us off ? and thou, O God, which didst not go out with our armies ?

הלא־אתה אלהים זנחתנו ולא־תצא אלהים בצבאותינו

Leviticus 7:26 verse
Moreover ye shall eat no manner of blood, whether it be of fowl or of beast, in any of your dwellings.

וכל־דם לא תאכלו בכל מושׁבתיכם לעוף ולבהמה





footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting