Search:έ -> Έ

έ


έ hex:#941;
Search Google:έ

Zero אפס1 Samuel 15:26 verse
And Samuel said unto Saul, I will not return with thee: for thou hast rejected the word of the LORD, and the LORD hath rejected thee from being king over Israel.

ויאמר שׁמואל אל־שׁאול לא אשׁוב עמך כי מאסתה את־דבר יהוה וימאסך יהוה מהיות מלך על־ישׂראל

Numbers 32:35 verse
And Atroth, Shophan, and Jaazer, and Jogbehah,

ואת־עטרת שׁופן ואת־יעזר ויגבהה

Genesis 26:33 verse
And he called it Shebah : therefore the name of the city is Beersheba unto this day.

ויקרא אתה שׁבעה על־כן שׁמ־העיר באר שׁבע עד היום הזה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting