Search:ή -> Ή

ή


ή hex:#942;
Search Google:ή

Zero אפס2 Samuel 18:7 verse
Where the people of Israel were slain before the servants of David, and there was there a great slaughter that day of twenty thousand men.

וינגפו שׁם עם ישׂראל לפני עבדי דוד ותהי־שׁם המגפה גדולה ביום ההוא עשׂרים אלף

Nehemiah 11:23 verse
For it was the king's commandment concerning them, that a certain portion should be for the singers , due for every day.

כי־מצות המלך עליהם ואמנה על־המשׁררים דבר־יום ביומו

2 Samuel 2:24 verse
Joab also and Abishai pursued after Abner : and the sun went down when they were come to the hill of Ammah, that lieth before Giah by the way of the wilderness of Gibeon.

וירדפו יואב ואבישׁי אחרי אבנר והשׁמשׁ באה והמה באו עד־גבעת אמה אשׁר על־פני־גיח דרך מדבר גבעון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting