Search:ί -> Ί

ί


ί hex:#943;
Search Google:ί

Zero אפס1 Kings 12:33 verse
So he offered upon the altar which he had made in Bethel the fifteenth day of the eighth month, even in the month which he had devised of his own heart ; and ordained a feast unto the children of Israel : and he offered upon the altar, and burnt incense .

ויעל על־המזבח אשׁר־עשׂה בבית־אל בחמשׁה עשׂר יום בחדשׁ השׁמיני בחדשׁ אשׁר־בדא מלבד ויעשׂ חג לבני ישׂראל ויעל על־המזבח להקטיר

Genesis 48:21 verse
And Israel said unto Joseph, Behold, I die : but God shall be with you, and bring you again unto the land of your fathers.

ויאמר ישׂראל אל־יוסף הנה אנכי מת והיה אלהים עמכם והשׁיב אתכם אל־ארץ אבתיכם

Proverbs 12:2 verse
A good man obtaineth favour of the LORD : but a man of wicked devices will he condemn .

טוב יפיק רצון מיהוה ואישׁ מזמות ירשׁיע

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting