Search:ί -> Ί

ί


ί hex:#943;
Search Google:ί

Zero אפסJob 36:18 verse
Because there is wrath, beware lest he take thee away with his stroke : then a great ransom cannot deliver thee.

כי־חמה פנ־יסיתך בספק ורב־כפר אל־יטך

Job 20:17 verse
He shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter.

אל־ירא בפלגות נהרי נחלי דבשׁ וחמאה

Leviticus 14:21 verse
And if he be poor, and cannot get so much; then he shall take one lamb for a trespass offering to be waved, to make an atonement for him, and one tenth deal of fine flour mingled with oil for a meat offering, and a log of oil ;

ואמ־דל הוא ואין ידו משׂגת ולקח כבשׂ אחד אשׁם לתנופה לכפר עליו ועשׂרון סלת אחד בלול בשׁמן למנחה ולג שׁמן

footer