Search:δ -> Δ

δ


δ hex:#948;
Search Google:δ

Zero אפסEcclesiastes 7:5 verse
It is better to hear the rebuke of the wise, than for a man to hear the song of fools.

טוב לשׁמע גערת חכם מאישׁ שׁמע שׁיר כסילים

Isaiah 66:21 verse
And I will also take of them for priests and for Levites, saith the LORD.

וגמ־מהם אקח לכהנים ללוים אמר יהוה

Psalms 9:13 verse
Have mercy upon me, O LORD ; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death :

חננני יהוה ראה עניי משׂנאי מרוממי משׁערי מות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting