Search:δ -> Δ

δ


δ hex:#948;
Search Google:δ

Zero אפס1 Samuel 3:10 verse
And the LORD came , and stood , and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered , Speak ; for thy servant heareth .

ויבא יהוה ויתיצב ויקרא כפעמ־בפעם שׁמואל שׁמואל ויאמר שׁמואל דבר כי שׁמע עבדך

Luke 24:2 verse
And they found the stone rolled away from the sepulchre.

ΕΥΡΟΝ ΔΕ ΤΟΝ ΛΙΨΟΝ ΑΠΟΚΕΚΥΛΙΣΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Leviticus 19:17 verse
Thou shalt not hate thy brother in thine heart : thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him.

לא־תשׂנא את־אחיך בלבבך הוכח תוכיח את־עמיתך ולא־תשׂא עליו חטא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting