Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפסIsaiah 59:6 verse
Their webs shall not become garments, neither shall they cover themselves with their works : their works are works of iniquity, and the act of violence is in their hands.

קוריהם לא־יהיו לבגד ולא יתכסו במעשׂיהם מעשׂיהם מעשׂי־און ופעל חמס בכפיהם

Jeremiah 23:40 verse
And I will bring an everlasting reproach upon you, and a perpetual shame, which shall not be forgotten .

ונתתי עליכם חרפת עולם וכלמות עולם אשׁר לא תשׁכח

Numbers 4:6 verse
And shall put thereon the covering of badgers ' skins, and shall spread over it a cloth wholly of blue, and shall put in the staves thereof.

ונתנו עליו כסוי עור תחשׁ ופרשׂו בגד־כליל תכלת מלמעלה ושׂמו בדיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting