Search:ι -> Ι

ι


ι hex:#953;
Search Google:ι

Zero אפסMark 15:33 verse
And when the sixth hour was come , there was darkness over the whole land until the ninth hour.

ΚΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΗς ΩΡΑς ΕΚΤΗς ΣΚΟΤΟς ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΦ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΩς ΩΡΑς ΕΝΑΤΗς

Numbers 7:4 verse
And the LORD spake unto Moses, saying ,

ויאמר יהוה אל־משׁה לאמר

1 Kings 1:40 verse
And all the people came up after him, and the people piped with pipes, and rejoiced with great joy, so that the earth rent with the sound of them.

ויעלו כל־העם אחריו והעם מחללים בחללים ושׂמחים שׂמחה גדולה ותבקע הארץ בקולם

footer