Search:ι -> Ι

ι


ι hex:#953;
Search Google:ι

Zero אפסProverbs 18:20 verse
A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth ; and with the increase of his lips shall he be filled .

מפרי פי־אישׁ תשׂבע בטנו תבואת שׂפתיו ישׂבע

Esther 9:21 verse
To stablish this among them, that they should keep the fourteenth day of the month Adar, and the fifteenth day of the same, yearly ,

לקים עליהם להיות עשׂים את יום ארבעה עשׂר לחדשׁ אדר ואת יומ־חמשׁה עשׂר בו בכל־שׁנה ושׁנה

Judges 19:7 verse
And when the man rose up to depart , his father in law urged him: therefore he lodged there again .

ויקם האישׁ ללכת ויפצר־בו חתנו וישׁב וילן שׁם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting