Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפסGenesis 24:54 verse
And they did eat and drink , he and the men that were with him, and tarried all night ; and they rose up in the morning, and he said , Send me away unto my master.

ויאכלו וישׁתו הוא והאנשׁים אשׁר־עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שׁלחני לאדני

Proverbs 25:13 verse
As the cold of snow in the time of harvest, so is a faithful messenger to them that send him: for he refresheth the soul of his masters.

כצנת־שׁלג ביום קציר ציר נאמן לשׁלחיו ונפשׁ אדניו ישׁיב

Micah 5:7 verse
And the remnant of Jacob shall be in the midst of many people as a dew from the LORD, as the showers upon the grass, that tarrieth not for man, nor waiteth for the sons of men.

והיה שׁארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי־עשׂב אשׁר לא־יקוה לאישׁ ולא ייחל לבני אדם

footer