Search:καίγε -> ΚΑΊΓΕ

καίγε


κ α ί γ ε hex:#954;#945;#943;#947;#949;
Search Google:καίγε

Zero אפסHebrews 7:22 verse
By so much was Jesus made a surety of a better testament.

ΚΑΤΑ ΤΟΣΟΥΤΟ ΚΑΙ ΚΡΕΙΤΤΟΝΟς ΔΙΑΨΗΚΗς ΓΕΓΟΝΕΝ ΕΓΓΥΟς ΙΗΣΟΥς

1 Corinthians 4:6 verse
And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes ; that ye might learn in us not to think of men above that which is written , that no one of you be puffed up for one against another.

ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕΤΕΣΧΗΜΑΤΙΣΑ ΕΙς ΕΜΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙ ΥΜΑς ΙΝΑ ΕΝ ΗΜΙΝ ΜΑΨΗΤΕ ΤΟ ΜΗ ΥΠΕΡ Α ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΙΝΑ ΜΗ ΕΙς ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝΟς ΦΥΣΙΟΥΣΨΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ

Jeremiah 22:13 verse
Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness, and his chambers by wrong ; that useth his neighbour's service without wages, and giveth him not for his work ;

הוי בנה ביתו בלא־צדק ועליותיו בלא משׁפט ברעהו יעבד חנם ופעלו לא יתנ־לו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting