Search:φαίνω -> ΦΑΊΝΩ

φαίνω


φ α ί ν ω hex:#966;#945;#943;#957;#969;
Search Google:φαίνω

Zero אפסMark 13:9 verse
But take heed to yourselves : for they shall deliver you up to councils ; and in the synagogues ye shall be beaten : and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.

ΒΛΕΠΕΤΕ ΔΕ ΥΜΕΙς ΕΑΥΤΟΥς ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΣΙΝ ΥΜΑς ΕΙς ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙς ΣΥΝΑΓΩΓΑς ΔΑΡΗΣΕΣΨΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΓΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΣΤΑΨΗΣΕΣΨΕ ΕΝΕΚΕΝ ΕΜΟΥ ΕΙς ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΑΥΤΟΙς

1 Samuel 3:15 verse
And Samuel lay until the morning, and opened the doors of the house of the LORD. And Samuel feared to shew Eli the vision.

וישׁכב שׁמואל עד־הבקר ויפתח את־דלתות בית־יהוה ושׁמואל ירא מהגיד את־המראה אל־עלי

Proverbs 26:23 verse
Burning lips and a wicked heart are like a potsherd covered with silver dross.

כסף סיגים מצפה על־חרשׂ שׂפתים דלקים ולב־רע

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting