Search:ϊ -> Ϊ

ϊ


ϊ hex:#970;
Search Google:ϊ

Zero אפסPsalms 95:11 verse
Unto whom I sware in my wrath that they should not enter into my rest.

אשׁר־נשׁבעתי באפי אמ־יבאון אל־מנוחתי

Jeremiah 35:2 verse
Go unto the house of the Rechabites, and speak unto them, and bring them into the house of the LORD, into one of the chambers, and give them wine to drink .

הלוך אל־בית הרכבים ודברת אותם והבאותם בית יהוה אל־אחת הלשׁכות והשׁקית אותם יין

Ezekiel 11:2 verse
Then said he unto me, Son of man, these are the men that devise mischief, and give wicked counsel in this city :

ויאמר אלי בנ־אדם אלה האנשׁים החשׁבים און והיעצים עצת־רע בעיר הזאת

footer