Search:ϊ -> Ϊ

ϊ


ϊ hex:#970;
Search Google:ϊ

Zero אפס2 Chronicles 8:6 verse
And Baalath, and all the store cities that Solomon had, and all the chariot cities, and the cities of the horsemen, and all that Solomon desired to build in Jerusalem, and in Lebanon, and throughout all the land of his dominion.

ואת־בעלת ואת כל־ערי המסכנות אשׁר היו לשׁלמה ואת כל־ערי הרכב ואת ערי הפרשׁים ואת כל־חשׁק שׁלמה אשׁר חשׁק לבנות בירושׁלם ובלבנון ובכל ארץ ממשׁלתו

Isaiah 21:12 verse
The watchman said , The morning cometh , and also the night : if ye will enquire , enquire ye: return , come .

אמר שׁמר אתה בקר וגמ־לילה אמ־תבעיון בעיו שׁבו אתיו

2 Chronicles 27:9 verse
And Jotham slept with his fathers, and they buried him in the city of David : and Ahaz his son reigned in his stead.

וישׁכב יותם עמ־אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אחז בנו תחתיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting