Search:ϊ -> Ϊ

ϊ


ϊ hex:#970;
Search Google:ϊ

Zero אפס1 Kings 5:4 verse
But now the LORD my God hath given me rest on every side, so that there is neither adversary nor evil occurrent.

ועתה הניח יהוה אלהי לי מסביב אין שׂטן ואין פגע רע

Job 42:12 verse
So the LORD blessed the latter end of Job more than his beginning : for he had fourteen thousand sheep, and six thousand camels, and a thousand yoke of oxen, and a thousand she asses.

ויהוה ברך את־אחרית איוב מראשׁתו ויהי־לו ארבעה עשׂר אלף צאן ושׁשׁת אלפים גמלים ואלפ־צמד בקר ואלף אתונות

2 Samuel 16:16 verse
And it came to pass, when Hushai the Archite, David's friend, was come unto Absalom, that Hushai said unto Absalom, God save the king, God save the king.

ויהי כאשׁר־בא חושׁי הארכי רעה דוד אל־אבשׁלום ויאמר חושׁי אל־אבשׁלם יחי המלך יחי המלך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting