Search:ό -> Ό

ό


ό hex:#972;
Search Google:ό

Zero אפסActs 13:11 verse
And now, behold , the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season. And immediately there fell on him a mist and a darkness ; and he went about seeking some to lead him by the hand.

ΚΑΙ ΝΥΝ ΙΔΟΥ ΧΕΙΡ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΕ ΚΑΙ ΕΣΗ ΤΥΦΛΟς ΜΗ ΒΛΕΠΩΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ ΔΕ ΕΠΕΣΕΝ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΑΧΛΥς ΚΑΙ ΣΚΟΤΟς ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΓΩΝ ΕΖΗΤΕΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥς

Ezekiel 9:4 verse
And the LORD said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof.

ויאמר יהוה אלו עבר בתוך העיר בתוך ירושׁלם והתוית תו על־מצחות האנשׁים הנאנחים והנאנקים על כל־התועבות הנעשׂות בתוכה

1 Samuel 14:40 verse
Then said he unto all Israel, Be ye on one side, and I and Jonathan my son will be on the other side. And the people said unto Saul, Do what seemeth good unto thee.

ויאמר אל־כל־ישׂראל אתם תהיו לעבר אחד ואני ויונתן בני נהיה לעבר אחד ויאמרו העם אל־שׁאול הטוב בעיניך עשׂה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting