Search:אִשָּׁה -> אִשָּׁה

אִשָּׁה


א ִ ש ׁ ּ ָ ה hex:#1488;#1460;#1513;#1473;#1468;#1464;#1492;
Search Google:אִשָּׁה

Zero אפסDeuteronomy 32:17 verse
They sacrificed unto devils, not to God ; to gods whom they knew not, to new gods that came newly up , whom your fathers feared not.

יזבחו לשׁדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשׁים מקרב באו לא שׂערום אבתיכם

1 Samuel 30:9 verse
So David went , he and the six hundred men that were with him, and came to the brook Besor, where those that were left behind stayed .

וילך דוד הוא ושׁשׁ־מאות אישׁ אשׁר אתו ויבאו עד־נחל הבשׂור והנותרים עמדו

Deuteronomy 12:6 verse
And thither ye shall bring your burnt offerings, and your sacrifices, and your tithes, and heave offerings of your hand, and your vows, and your freewill offerings, and the firstlings of your herds and of your flocks :

והבאתם שׁמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשׂרתיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם וצאנכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting