Search:אָדוֹן -> אָדוֹן

אָדוֹן


א ָ ד ו ֹ ן hex:#1488;#1464;#1491;#1493;#1465;#1503;
Search Google:אָדוֹן

Zero אפסRuth 3:9 verse
And he said , Who art thou? And she answered , I am Ruth thine handmaid : spread therefore thy skirt over thine handmaid ; for thou art a near kinsman .

ויאמר מי־את ותאמר אנכי רות אמתך ופרשׂת כנפך על־אמתך כי גאל אתה

Esther 9:6 verse
And in Shushan the palace the Jews slew and destroyed five hundred men.

ובשׁושׁן הבירה הרגו היהודים ואבד חמשׁ מאות אישׁ

Jeremiah 38:28 verse
So Jeremiah abode in the court of the prison until the day that Jerusalem was taken : and he was there when Jerusalem was taken .

וישׁב ירמיהו בחצר המטרה עד־יום אשׁר־נלכדה ירושׁלם והיה כאשׁר נלכדה ירושׁלם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting