Search:אָדוֹן -> אָדוֹן

אָדוֹן


א ָ ד ו ֹ ן hex:#1488;#1464;#1491;#1493;#1465;#1503;
Search Google:אָדוֹן

Zero אפס2 Kings 19:3 verse
And they said unto him, Thus saith Hezekiah, This day is a day of trouble, and of rebuke, and blasphemy : for the children are come to the birth, and there is not strength to bring forth .

ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יומ־צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד־משׁבר וכח אין ללדה

Psalms 16:10 verse
For thou wilt not leave my soul in hell ; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.

כי לא־תעזב נפשׁי לשׁאול לא־תתן חסידך לראות שׁחת

Genesis 18:22 verse
And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom : but Abraham stood yet before the LORD.

ויפנו משׁם האנשׁים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting