Search:אָטָד -> אָטָד

אָטָד


א ָ ט ָ ד hex:#1488;#1464;#1496;#1464;#1491;
Search Google:אָטָד

Zero אפסJeremiah 38:16 verse
So Zedekiah the king sware secretly unto Jeremiah, saying , As the LORD liveth, that made us this soul, I will not put thee to death , neither will I give thee into the hand of these men that seek thy life.

וישׁבע המלך צדקיהו אל־ירמיהו בסתר לאמר חי־יהוה את אשׁר עשׂה־לנו את־הנפשׁ הזאת אמ־אמיתך ואמ־אתנך ביד האנשׁים האלה אשׁר מבקשׁים את־נפשׁך

Numbers 3:33 verse
Of Merari was the family of the Mahlites, and the family of the Mushites : these are the families of Merari.

למררי משׁפחת המחלי ומשׁפחת המושׁי אלה הם משׁפחת מררי

Job 31:7 verse
If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after mine eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands ;

אם תטה אשׁרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting