Search:אָכַל -> אָכַל

אָכַל


א ָ כ ַ ל hex:#1488;#1464;#1499;#1463;#1500;
Search Google:אָכַל

Zero אפסDeuteronomy 14:16 verse
The little owl, and the great owl, and the swan,

את־הכוס ואת־הינשׁוף והתנשׁמת

Numbers 11:32 verse
And the people stood up all that day, and all that night, and all the next day, and they gathered the quails : he that gathered least gathered ten homers : and they spread them all abroad for themselves round about the camp.

ויקם העם כל־היום ההוא וכל־הלילה וכל יום המחרת ויאספו את־השׂלו הממעיט אסף עשׂרה חמרים וישׁטחו להם שׁטוח סביבות המחנה

2 Chronicles 26:15 verse
And he made in Jerusalem engines, invented by cunning men , to be on the towers and upon the bulwarks, to shoot arrows and great stones withal. And his name spread far abroad ; for he was marvellously helped , till he was strong .

ויעשׂ בירושׁלם חשׁבנות מחשׁבת חושׁב להיות על־המגדלים ועל־הפנות לירוא בחצים ובאבנים גדלות ויצא שׁמו עד־למרחוק כי־הפליא להעזר עד כי־חזק

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting