Search:אָכַל -> אָכַל

אָכַל


א ָ כ ַ ל hex:#1488;#1464;#1499;#1463;#1500;
Search Google:אָכַל

Zero אפס1 Corinthians 15:45 verse
And so it is written , The first man Adam was made a living soul ; the last Adam was made a quickening spirit.

ΟΥΤΩς ΚΑΙ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ Ο ΠΡΩΤΟς ΑΝΨΡΩΠΟς ΑΔΑΜ ΕΙς ΘΥΧΗΝ ΖΩΣΑΝ Ο ΕΣΧΑΤΟς ΑΔΑΜ ΕΙς ΠΝΕΥΜΑ ΖΩΟΠΟΙΟΥΝ

Ezra 2:70 verse
So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers , and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.

וישׁבו הכהנים והלוים ומנ־העם והמשׁררים והשׁוערים והנתינים בעריהם וכל־ישׂראל בעריהם

Joshua 15:60 verse
Kirjathbaal, which is Kirjathjearim, and Rabbah ; two cities with their villages :

קרית־בעל היא קרית יערים והרבה ערים שׁתים וחצריהן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting