Search:את־מקנך -> את־מקנך

את־מקנך


א ת ־ מ ק נ ך hex:#1488;#1514;#1470;#1502;#1511;#1504;#1498;
Search Google:את־מקנך

Zero אפסJudges 20:30 verse
And the children of Israel went up against the children of Benjamin on the third day, and put themselves in array against Gibeah, as at other times.

ויעלו בני־ישׂראל אל־בני בנימן ביום השׁלישׁי ויערכו אל־הגבעה כפעם בפעם

Leviticus 24:1 verse
And the LORD spake unto Moses, saying ,

וידבר יהוה אל־משׁה לאמר

2 Kings 4:30 verse
And the mother of the child said , As the LORD liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And he arose , and followed her.

ותאמר אם הנער חי־יהוה וחי־נפשׁך אמ־אעזבך ויקם וילך אחריה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting