Search:בֵּיצָה -> בֵּיצָה

בֵּיצָה


ב ּ ֵ י צ ָ ה hex:#1489;#1468;#1461;#1497;#1510;#1464;#1492;
Search Google:בֵּיצָה

Zero אפס1 Samuel 1:9 verse
So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk . Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the LORD.

ותקם חנה אחרי אכלה בשׁלה ואחרי שׁתה ועלי הכהן ישׁב על־הכסא על־מזוזת היכל יהוה

Jeremiah 9:24 verse
But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the LORD which exercise lovingkindness, judgment, and righteousness, in the earth : for in these things I delight , saith the LORD.

כי אמ־בזאת יתהלל המתהלל השׂכל וידע אותי כי אני יהוה עשׂה חסד משׁפט וצדקה בארץ כי־באלה חפצתי נאמ־יהוה

Nehemiah 7:32 verse
The men of Bethel and Ai, an hundred twenty and three.

אנשׁי בית־אל והעי מאה עשׂרים ושׁלשׁה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting