Search:בַּיִת -> בַּיִת

בַּיִת


ב ּ ַ י ִ ת hex:#1489;#1468;#1463;#1497;#1460;#1514;
Search Google:בַּיִת

Zero אפסProverbs 20:25 verse
It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry .

מוקשׁ אדם ילע קדשׁ ואחר נדרים לבקר

Genesis 36:25 verse
And the children of Anah were these; Dishon, and Aholibamah the daughter of Anah.

ואלה בני־ענה דשׁן ואהליבמה בת־ענה

Genesis 19:8 verse
Behold now, I have two daughters which have not known man ; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes : only unto these men do nothing ; for therefore came they under the shadow of my roof.

הנה־נא לי שׁתי בנות אשׁר לא־ידעו אישׁ אוציאה־נא אתהן אליכם ועשׂו להן כטוב בעיניכם רק לאנשׁים האל אל־תעשׂו דבר כי־על־כן באו בצל קרתי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting