Search:בָּקַשׁ -> בָּקַשׁ

בָּקַשׁ


ב ּ ָ ק ַ ש ׁ hex:#1489;#1468;#1464;#1511;#1463;#1513;#1473;
Search Google:בָּקַשׁ

Zero אפסProverbs 6:1 verse
My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger ,

בני אמ־ערבת לרעך תקעת לזר כפיך

Leviticus 25:31 verse
But the houses of the villages which have no wall round about them shall be counted as the fields of the country : they may be redeemed, and they shall go out in the jubile.

ובתי החצרים אשׁר אינ־להם חמה סביב על־שׂדה הארץ יחשׁב גאלה תהיה־לו וביבל יצא

Judges 13:3 verse
And the angel of the LORD appeared unto the woman, and said unto her, Behold now, thou art barren, and bearest not: but thou shalt conceive , and bear a son.

וירא מלאכ־יהוה אל־האשׁה ויאמר אליה הנה־נא את־עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting