Search:ג -> ג

ג


ג hex:#1490;
Search Google:ג

Zero אפסJeremiah 44:7 verse
Therefore now thus saith the LORD, the God of hosts, the God of Israel ; Wherefore commit ye this great evil against your souls, to cut off from you man and woman, child and suckling , out of Judah, to leave you none to remain ;

ועתה כה־אמר יהוה אלהי צבאות אלהי ישׂראל למה אתם עשׂים רעה גדולה אל־נפשׁתכם להכרית לכם אישׁ־ואשׁה עולל ויונק מתוך יהודה לבלתי הותיר לכם שׁארית

Ezekiel 43:19 verse
And thou shalt give to the priests the Levites that be of the seed of Zadok, which approach unto me, to minister unto me, saith the Lord GOD, a young bullock for a sin offering.

ונתתה אל־הכהנים הלוים אשׁר הם מזרע צדוק הקרבים אלי נאם אדני יהוה לשׁרתני פר בנ־בקר לחטאת

2 Chronicles 18:25 verse
Then the king of Israel said , Take ye Micaiah, and carry him back to Amon the governor of the city, and to Joash the king's son ;

ויאמר מלך ישׂראל קחו את־מיכיהו והשׁיבהו אל־אמון שׂר־העיר ואל־יואשׁ בנ־המלך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting