Search:גּוֹי -> גּוֹי

גּוֹי


ג ּ ו ֹ י hex:#1490;#1468;#1493;#1465;#1497;
Search Google:גּוֹי

Zero אפס1 Chronicles 11:12 verse
And after him was Eleazar the son of Dodo, the Ahohite, who was one of the three mighties.

ואחריו אלעזר בנ־דודו האחוחי הוא בשׁלושׁה הגברים

2 Kings 6:9 verse
And the man of God sent unto the king of Israel, saying , Beware that thou pass not such a place ; for thither the Syrians are come down.

וישׁלח אישׁ האלהים אל־מלך ישׂראל לאמר השׁמר מעבר המקום הזה כי־שׁם ארם נחתים

Isaiah 29:10 verse
For the LORD hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath closed your eyes : the prophets and your rulers, the seers hath he covered .

כי־נסך עליכם יהוה רוח תרדמה ויעצם את־עיניכם את־הנביאים ואת־ראשׁיכם החזים כסה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting