Search:הָיָה -> הָיָה

הָיָה


ה ָ י ָ ה hex:#1492;#1464;#1497;#1464;#1492;
Search Google:הָיָה

Zero אפסLamentations 4:15 verse
They cried unto them, Depart ye; it is unclean ; depart , depart , touch not: when they fled away and wandered , they said among the heathen, They shall no more sojourn there.

סורו טמא קראו למו סורו סורו אל־תגעו כי נצו גמ־נעו אמרו בגוים לא יוסיפו לגור

Deuteronomy 11:19 verse
And ye shall teach them your children, speaking of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up .

ולמדתם אתם את־בניכם לדבר בם בשׁבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשׁכבך ובקומך

Genesis 5:28 verse
And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son :

ויחי־למך שׁתים ושׁמנים שׁנה ומאת שׁנה ויולד בן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting