Search:הָיָה -> הָיָה

הָיָה


ה ָ י ָ ה hex:#1492;#1464;#1497;#1464;#1492;
Search Google:הָיָה

Zero אפסProverbs 31:26 verse
She openeth her mouth with wisdom ; and in her tongue is the law of kindness.

פיה פתחה בחכמה ותורת־חסד על־לשׁונה

Isaiah 66:11 verse
That ye may suck , and be satisfied with the breasts of her consolations ; that ye may milk out , and be delighted with the abundance of her glory.

למען תינקו ושׂבעתם משׁד תנחמיה למען תמצו והתענגתם מזיז כבודה

Amos 1:11 verse
Thus saith the LORD ; For three transgressions of Edom, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath for ever :

כה אמר יהוה על־שׁלשׁה פשׁעי אדום ועל־ארבעה לא אשׁיבנו על־רדפו בחרב אחיו ושׁחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שׁמרה נצח

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting