Search:השׁפטים -> השׁפטים

השׁפטים


ה ש ׁ פ ט י ם hex:#1492;#1513;#1473;#1508;#1496;#1497;#1501;
Search Google:השׁפטים

Zero אפסPsalms 107:16 verse
For he hath broken the gates of brass, and cut the bars of iron in sunder .

כי־שׁבר דלתות נחשׁת ובריחי ברזל גדע

Romans 14:21 verse
It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor any thing whereby thy brother stumbleth , or is offended , or is made weak .

ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΜΗ ΦΑΓΕΙΝ ΚΡΕΑ ΜΗΔΕ ΠΙΕΙΝ ΟΙΝΟΝ ΜΗΔΕ ΕΝ Ω Ο ΑΔΕΛΦΟς ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΤΕΙ

Genesis 20:16 verse
And unto Sarah he said , Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver : behold, he is to thee a covering of the eyes, unto all that are with thee, and with all other: thus she was reproved .

ולשׂרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא־לך כסות עינים לכל אשׁר אתך ואת כל ונכחת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting