Search:השׁפטים -> השׁפטים

השׁפטים


ה ש ׁ פ ט י ם hex:#1492;#1513;#1473;#1508;#1496;#1497;#1501;
Search Google:השׁפטים

Zero אפסRomans 15:27 verse
It hath pleased them verily ; and their debtors they are . For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is also to minister unto them in carnal things.

ΕΥΔΟΚΗΣΑΝ ΓΑΡ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΕΙΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙ ΓΑΡ ΤΟΙς ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙς ΑΥΤΩΝ ΕΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΨΝΗ ΟΦΕΙΛΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙς ΣΑΡΚΙΚΟΙς ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΙ ΑΥΤΟΙς

Hosea 11:1 verse
When Israel was a child, then I loved him, and called my son out of Egypt.

כי נער ישׂראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני

Mark 10:17 verse
And when he was gone forth into the way , there came one running , and kneeled to him, and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life ?

ΚΑΙ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙς ΟΔΟΝ ΠΡΟΣΔΡΑΜΩΝ ΕΙς ΚΑΙ ΓΟΝΥΠΕΤΗΣΑς ΑΥΤΟΝ ΕΠΗΡΩΤΑ ΑΥΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΑΓΑΨΕ ΤΙ ΠΟΙΗΣΩ ΙΝΑ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting