Search:וגדול -> וגדול

וגדול


ו ג ד ו ל hex:#1493;#1490;#1491;#1493;#1500;
Search Google:וגדול

Zero אפסGenesis 25:22 verse
And the children struggled together within her ; and she said , If it be so, why am I thus ? And she went to enquire of the LORD.

ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אמ־כן למה זה אנכי ותלך לדרשׁ את־יהוה

Nehemiah 11:8 verse
And after him Gabbai, Sallai, nine hundred twenty and eight.

ואחריו גבי סלי תשׁע מאות עשׂרים ושׁמנה

Exodus 14:11 verse
And they said unto Moses, Because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness ? wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt ?

ויאמרו אל־משׁה המבלי אינ־קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה־זאת עשׂית לנו להוציאנו ממצרים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting