Search:זֶבֶד -> זֶבֶד

זֶבֶד


ז ֶ ב ֶ ד hex:#1494;#1462;#1489;#1462;#1491;
Search Google:זֶבֶד

Zero אפס2 Samuel 13:38 verse
So Absalom fled , and went to Geshur, and was there three years.

ואבשׁלום ברח וילך גשׁור ויהי־שׁם שׁלשׁ שׁנים

Psalms 130:2 verse
Lord, hear my voice : let thine ears be attentive to the voice of my supplications.

אדני שׁמעה בקולי תהיינה אזניך קשׁבות לקול תחנוני

2 Chronicles 8:9 verse
But of the children of Israel did Solomon make no servants for his work ; but they were men of war, and chief of his captains, and captains of his chariots and horsemen.

ומנ־בני ישׂראל אשׁר לא־נתן שׁלמה לעבדים למלאכתו כי־המה אנשׁי מלחמה ושׂרי שׁלישׁיו ושׂרי רכבו ופרשׁיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting