Search:חֲבַר -> חֲבַר

חֲבַר


ח ֲ ב ַ ר hex:#1495;#1458;#1489;#1463;#1512;
Search Google:חֲבַר

Zero אפס2 Chronicles 18:11 verse
And all the prophets prophesied so, saying , Go up to Ramothgilead , and prosper : for the LORD shall deliver it into the hand of the king.

וכל־הנבאים נבאים כן לאמר עלה רמת גלעד והצלח ונתן יהוה ביד המלך

Daniel 4:34 verse
And at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the most High, and I praised and honoured him that liveth for ever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation :

ולקצת יומיה אנה נבוכדנצר עיני לשׁמיא נטלת ומנדעי עלי יתוב ולעליא ברכת ולחי עלמא שׁבחת והדרת די שׁלטנה שׁלטן עלם ומלכותה עמ־דר ודר

2 Kings 17:27 verse
Then the king of Assyria commanded , saying , Carry thither one of the priests whom ye brought from thence; and let them go and dwell there, and let him teach them the manner of the God of the land.

ויצו מלכ־אשׁור לאמר הליכו שׁמה אחד מהכהנים אשׁר הגליתם משׁם וילכו וישׁבו שׁם וירם את־משׁפט אלהי הארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting