Search:חֶסֶר -> חֶסֶר

חֶסֶר


ח ֶ ס ֶ ר hex:#1495;#1462;#1505;#1462;#1512;
Search Google:חֶסֶר

Zero אפסGenesis 28:15 verse
And, behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest , and will bring thee again into this land ; for I will not leave thee, until I have done that which I have spoken to thee of.

והנה אנכי עמך ושׁמרתיך בכל אשׁר־תלך והשׁבתיך אל־האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשׁר אמ־עשׂיתי את אשׁר־דברתי לך

Isaiah 26:21 verse
For, behold, the LORD cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity : the earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain .

כי־הנה יהוה יצא ממקומו לפקד עון ישׁב־הארץ עליו וגלתה הארץ את־דמיה ולא־תכסה עוד על־הרוגיה

Genesis 30:29 verse
And he said unto him, Thou knowest how I have served thee, and how thy cattle was with me.

ויאמר אליו אתה ידעת את אשׁר עבדתיך ואת אשׁר־היה מקנך אתי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting