Search:חֶסֶר -> חֶסֶר

חֶסֶר


ח ֶ ס ֶ ר hex:#1495;#1462;#1505;#1462;#1512;
Search Google:חֶסֶר

Zero אפסEcclesiastes 8:5 verse
Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing : and a wise man's heart discerneth both time and judgment.

שׁומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשׁפט ידע לב חכם

Psalms 20:3 verse
Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice ; Selah.

יזכר כל־מנחתך ועולתך ידשׁנה סלה

2 Chronicles 4:17 verse
In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground between Succoth and Zeredathah.

בככר הירדן יצקם המלך בעבי האדמה בין סכות ובין צרדתה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting