Search:חַכִּים -> חַכִּים

חַכִּים


ח ַ כ ּ ִ י ם hex:#1495;#1463;#1499;#1468;#1460;#1497;#1501;
Search Google:חַכִּים

Zero אפס2 Chronicles 8:17 verse
Then went Solomon to Eziongeber, and to Eloth, at the sea side in the land of Edom.

אז הלך שׁלמה לעציונ־גבר ואל־אילות על־שׂפת הים בארץ אדום

2 Kings 14:11 verse
But Amaziah would not hear . Therefore Jehoash king of Israel went up ; and he and Amaziah king of Judah looked one another in the face at Bethshemesh, which belongeth to Judah.

ולא־שׁמע אמציהו ויעל יהואשׁ מלכ־ישׂראל ויתראו פנים הוא ואמציהו מלכ־יהודה בבית שׁמשׁ אשׁר ליהודה

Genesis 19:28 verse
And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld , and, lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace.

וישׁקף על־פני סדם ועמרה ועל־כל־פני ארץ הככר וירא והנה עלה קיטר הארץ כקיטר הכבשׁן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting