Search:חָמַם -> חָמַם

חָמַם


ח ָ מ ַ ם hex:#1495;#1464;#1502;#1463;#1501;
Search Google:חָמַם

Zero אפסNehemiah 9:37 verse
And it yieldeth much increase unto the kings whom thou hast set over us because of our sins : also they have dominion over our bodies, and over our cattle, at their pleasure, and we are in great distress.

ותבואתה מרבה למלכים אשׁר־נתתה עלינו בחטאותינו ועל גויתינו משׁלים ובבהמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו

Job 21:16 verse
Lo, their good is not in their hand : the counsel of the wicked is far from me.

הן לא בידם טובם עצת רשׁעים רחקה מני

Job 10:12 verse
Thou hast granted me life and favour, and thy visitation hath preserved my spirit.

חיים וחסד עשׂית עמדי ופקדתך שׁמרה רוחי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting