Search:יָרֵא -> יָרֵא

יָרֵא


י ָ ר ֵ א hex:#1497;#1464;#1512;#1461;#1488;
Search Google:יָרֵא

Zero אפסPsalms 100:3 verse
Know ye that the LORD he is God : it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.

דעו כי־יהוה הוא אלהים הוא־עשׂנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו

Song of Solomon 1:14 verse
My beloved is unto me as a cluster of camphire in the vineyards of Engedi.

אשׁכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי

Genesis 9:3 verse
Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things.

כל־רמשׂ אשׁר הוא־חי לכם יהיה לאכלה כירק עשׂב נתתי לכם את־כל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting