Search:יָרֵא -> יָרֵא

יָרֵא


י ָ ר ֵ א hex:#1497;#1464;#1512;#1461;#1488;
Search Google:יָרֵא

Zero אפסZechariah 2:1 verse
I lifted up mine eyes again, and looked , and behold a man with a measuring line in his hand.

ואשׂא עיני וארא והנה־אישׁ ובידו חבל מדה

Joshua 15:49 verse
And Dannah, and Kirjathsannah, which is Debir,

ודנה וקרית־סנה היא דבר

Numbers 23:10 verse
Who can count the dust of Jacob, and the number of the fourth part of Israel ? Let me die the death of the righteous, and let my last end be like his!

מי מנה עפר יעקב ומספר את־רבע ישׂראל תמת נפשׁי מות ישׁרים ותהי אחריתי כמהו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting