Search:כַּעַס -> כַּעַס

כַּעַס


כ ּ ַ ע ַ ס hex:#1499;#1468;#1463;#1506;#1463;#1505;
Search Google:כַּעַס

Zero אפסJeremiah 28:13 verse
Go and tell Hananiah, saying , Thus saith the LORD ; Thou hast broken the yokes of wood ; but thou shalt make for them yokes of iron.

הלוך ואמרת אל־חנניה לאמר כה אמר יהוה מוטת עץ שׁברת ועשׂית תחתיהן מטות ברזל

Psalms 121:7 verse
The LORD shall preserve thee from all evil : he shall preserve thy soul.

יהוה ישׁמרך מכל־רע ישׁמר את־נפשׁך

Job 31:33 verse
If I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom :

אמ־כסיתי כאדם פשׁעי לטמון בחבי עוני

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting