Search:ל -> ל

ל


ל hex:#1500;
Search Google:ל

Zero אפסMark 14:10 verse
And Judas Iscariot, one of the twelve, went unto the chief priests, to betray him unto them.

ΚΑΙ ΙΟΥΔΑς ΙΣΚΑΡΙΩΨ Ο ΕΙς ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΗΛΨΕΝ ΠΡΟς ΤΟΥς ΑΡΧΙΕΡΕΙς ΙΝΑ ΑΥΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΙ ΑΥΤΟΙς

Proverbs 27:2 verse
Let another man praise thee, and not thine own mouth ; a stranger, and not thine own lips.

יהללך זר ולא־פיך נכרי ואל־שׂפתיך

Jeremiah 40:6 verse
Then went Jeremiah unto Gedaliah the son of Ahikam to Mizpah ; and dwelt with him among the people that were left in the land.

ויבא ירמיהו אל־גדליה בנ־אחיקם המצפתה וישׁב אתו בתוך העם הנשׁארים בארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting