Search:ל -> ל

ל


ל hex:#1500;
Search Google:ל

Zero אפסIsaiah 64:6 verse
But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags ; and we all do fade as a leaf ; and our iniquities, like the wind, have taken us away .

ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל־צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישׂאנו

Ezekiel 20:15 verse
Yet also I lifted up my hand unto them in the wilderness, that I would not bring them into the land which I had given them, flowing with milk and honey, which is the glory of all lands ;

וגמ־אני נשׂאתי ידי להם במדבר לבלתי הביא אותם אל־הארץ אשׁר־נתתי זבת חלב ודבשׁ צבי היא לכל־הארצות

Exodus 33:2 verse
And I will send an angel before thee; and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite :

ושׁלחתי לפניך מלאך וגרשׁתי את־הכנעני האמרי והחתי והפרזי החוי והיבוסי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting