Search:לָקַח -> לָקַח

לָקַח


ל ָ ק ַ ח hex:#1500;#1464;#1511;#1463;#1495;
Search Google:לָקַח

Zero אפסJeremiah 41:2 verse
Then arose Ishmael the son of Nethaniah, and the ten men that were with him, and smote Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan with the sword, and slew him, whom the king of Babylon had made governor over the land.

ויקם ישׁמעאל בנ־נתניה ועשׂרת האנשׁים אשׁר־היו אתו ויכו את־גדליהו בנ־אחיקם בנ־שׁפן בחרב וימת אתו אשׁר־הפקיד מלכ־בבל בארץ

Joel 3:20 verse
But Judah shall dwell for ever, and Jerusalem from generation to generation.

ויהודה לעולם תשׁב וירושׁלם לדור ודור

Genesis 19:21 verse
And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken .

ויאמר אליו הנה נשׂאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את־העיר אשׁר דברת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting