Search:לָקַח -> לָקַח

לָקַח


ל ָ ק ַ ח hex:#1500;#1464;#1511;#1463;#1495;
Search Google:לָקַח

Zero אפסJob 33:21 verse
His flesh is consumed away , that it cannot be seen ; and his bones that were not seen stick out .

יכל בשׂרו מראי ושׁפי עצמותיו לא ראו

Exodus 6:9 verse
And Moses spake so unto the children of Israel : but they hearkened not unto Moses for anguish of spirit, and for cruel bondage.

וידבר משׁה כן אל־בני ישׂראל ולא שׁמעו אל־משׁה מקצר רוח ומעבדה קשׁה

Genesis 12:6 verse
And Abram passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land.

ויעבר אברם בארץ עד מקום שׁכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting