Search:לאלהינו -> לאלהינו

לאלהינו


ל א ל ה י נ ו hex:#1500;#1488;#1500;#1492;#1497;#1504;#1493;
Search Google:לאלהינו

Zero אפס2 Chronicles 12:7 verse
And when the LORD saw that they humbled themselves, the word of the LORD came to Shemaiah, saying , They have humbled themselves; therefore I will not destroy them, but I will grant them some deliverance ; and my wrath shall not be poured out upon Jerusalem by the hand of Shishak.

ובראות יהוה כי נכנעו היה דבר־יהוה אל־שׁמעיה לאמר נכנעו לא אשׁחיתם ונתתי להם כמעט לפליטה ולא־תתך חמתי בירושׁלם ביד־שׁישׁק

Genesis 1:4 verse
And God saw the light, that it was good : and God divided the light from the darkness.

וירא אלהים את־האור כי־טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשׁך

2 Chronicles 35:2 verse
And he set the priests in their charges, and encouraged them to the service of the house of the LORD,

ויעמד הכהנים על־משׁמרותם ויחזקם לעבודת בית יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting