Search:מִמְכָּר -> מִמְכָּר

מִמְכָּר


מ ִ מ ְ כ ּ ָ ר hex:#1502;#1460;#1502;#1456;#1499;#1468;#1464;#1512;
Search Google:מִמְכָּר

Zero אפס2 Chronicles 4:7 verse
And he made ten candlesticks of gold according to their form, and set them in the temple, five on the right hand, and five on the left.

ויעשׂ את־מנרות הזהב עשׂר כמשׁפטם ויתן בהיכל חמשׁ מימין וחמשׁ משׂמאול

Numbers 13:20 verse
And what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein, or not. And be ye of good courage , and bring of the fruit of the land. Now the time was the time of the firstripe grapes.

ומה הארץ השׁמנה הוא אמ־רזה הישׁ־בה עץ אמ־אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים

Genesis 20:9 verse
Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin ? thou hast done deeds unto me that ought not to be done .

ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו מה־עשׂית לנו ומה־חטאתי לך כי־הבאת עלי ועל־ממלכתי חטאה גדלה מעשׂים אשׁר לא־יעשׂו עשׂית עמדי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting