Search:מִנִּי -> מִנִּי

מִנִּי


מ ִ נ ּ ִ י hex:#1502;#1460;#1504;#1468;#1460;#1497;
Search Google:מִנִּי

Zero אפסJob 24:8 verse
They are wet with the showers of the mountains, and embrace the rock for want of a shelter.

מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו־צור

Numbers 34:24 verse
And the prince of the tribe of the children of Ephraim, Kemuel the son of Shiphtan.

ולמטה בני־אפרים נשׂיא קמואל בנ־שׁפטן

Exodus 33:8 verse
And it came to pass, when Moses went out unto the tabernacle, that all the people rose up , and stood every man at his tent door, and looked after Moses, until he was gone into the tabernacle.

והיה כצאת משׁה אל־האהל יקומו כל־העם ונצבו אישׁ פתח אהלו והביטו אחרי משׁה עד־באו האהלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting