Search:מַאֲכָל -> מַאֲכָל

מַאֲכָל


מ ַ א ֲ כ ָ ל hex:#1502;#1463;#1488;#1458;#1499;#1464;#1500;
Search Google:מַאֲכָל

Zero אפסJeremiah 26:17 verse
Then rose up certain of the elders of the land, and spake to all the assembly of the people, saying ,

ויקמו אנשׁים מזקני הארץ ויאמרו אל־כל־קהל העם לאמר

1 Kings 1:15 verse
And Bathsheba went in unto the king into the chamber : and the king was very old ; and Abishag the Shunammite ministered unto the king.

ותבא בת־שׁבע אל־המלך החדרה והמלך זקן מאד ואבישׁג השׁונמית משׁרת את־המלך

1 Kings 10:3 verse
And Solomon told her all her questions : there was not any thing hid from the king, which he told her not.

ויגד־לה שׁלמה את־כל־דבריה לא־היה דבר נעלם מנ־המלך אשׁר לא הגיד לה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting