Search:מַאֲכָל -> מַאֲכָל

מַאֲכָל


מ ַ א ֲ כ ָ ל hex:#1502;#1463;#1488;#1458;#1499;#1464;#1500;
Search Google:מַאֲכָל

Zero אפס1 Kings 11:24 verse
And he gathered men unto him, and became captain over a band, when David slew them of Zobah: and they went to Damascus, and dwelt therein, and reigned in Damascus.

ויקבץ עליו אנשׁים ויהי שׂר־גדוד בהרג דוד אתם וילכו דמשׂק וישׁבו בה וימלכו בדמשׂק

Genesis 31:22 verse
And it was told Laban on the third day that Jacob was fled .

ויגד ללבן ביום השׁלישׁי כי ברח יעקב

1 Samuel 20:37 verse
And when the lad was come to the place of the arrow which Jonathan had shot , Jonathan cried after the lad, and said , Is not the arrow beyond thee?

ויבא הנער עד־מקום החצי אשׁר ירה יהונתן ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר הלוא החצי ממך והלאה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting