Search:מַעֲשַׂי -> מַעֲשַׂי

מַעֲשַׂי


מ ַ ע ֲ ש ׂ ַ י hex:#1502;#1463;#1506;#1458;#1513;#1474;#1463;#1497;
Search Google:מַעֲשַׂי

Zero אפסLeviticus 19:22 verse
And the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering before the LORD for his sin which he hath done : and the sin which he hath done shall be forgiven him.

וכפר עליו הכהן באיל האשׁם לפני יהוה על־חטאתו אשׁר חטא ונסלח לו מחטאתו אשׁר חטא

2 Samuel 1:23 verse
Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives, and in their death they were not divided : they were swifter than eagles, they were stronger than lions.

שׁאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשׁרים קלו מאריות גברו

Luke 7:38 verse
And stood at his feet behind him weeping , and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.

ΚΑΙ ΣΤΑΣΑ ΟΠΙΣΩ ΠΑΡΑ ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΑΥΤΟΥ ΚΛΑΙΟΥΣΑ ΤΟΙς ΔΑΚΡΥΣΙΝ ΗΡΞΑΤΟ ΒΡΕΧΕΙΝ ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΙς ΨΡΙΞΙΝ ΤΗς ΚΕΦΑΛΗς ΑΥΤΗς ΕΞΕΜΑΣΣΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΦΙΛΕΙ ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΙΦΕΝ ΤΩ ΜΥΡΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting