Search:נָאָה -> נָאָה

נָאָה


נ ָ א ָ ה hex:#1504;#1464;#1488;#1464;#1492;
Search Google:נָאָה

Zero אפס1 Corinthians 5:1 verse
It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife.

ΟΛΩς ΑΚΟΥΕΤΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΑΥΤΗ ΠΟΡΝΕΙΑ ΗΤΙς ΟΥΔΕ ΕΝ ΤΟΙς ΕΨΝΕΣΙΝ ΩΣΤΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟς ΕΧΕΙΝ

Psalms 115:8 verse
They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in them.

כמוהם יהיו עשׂיהם כל אשׁר־בטח בהם

Nehemiah 6:13 verse
Therefore was he hired , that I should be afraid , and do so , and sin , and that they might have matter for an evil report, that they might reproach me.

למען שׂכור הוא למענ־אירא ואעשׂה־כן וחטאתי והיה להם לשׁם רע למען יחרפוני

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting