Search:נָחָשׁ -> נָחָשׁ

נָחָשׁ


נ ָ ח ָ ש ׁ hex:#1504;#1464;#1495;#1464;#1513;#1473;
Search Google:נָחָשׁ

Zero אפסPsalms 79:1 verse
O God, the heathen are come into thine inheritance ; thy holy temple have they defiled ; they have laid Jerusalem on heaps.

מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את־היכל קדשׁך שׂמו את־ירושׁלם לעיים

Jeremiah 36:9 verse
And it came to pass in the fifth year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, in the ninth month, that they proclaimed a fast before the LORD to all the people in Jerusalem, and to all the people that came from the cities of Judah unto Jerusalem.

ויהי בשׁנה החמשׁית ליהויקים בנ־יאשׁיהו מלכ־יהודה בחדשׁ התשׁעי קראו צום לפני יהוה כל־העם בירושׁלם וכל־העם הבאים מערי יהודה בירושׁלם

Joshua 15:39 verse
Lachish, and Bozkath, and Eglon,

לכישׁ ובצקת ועגלון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting