Search:נעשׂה -> נעשׂה

נעשׂה


נ ע ש ׂ ה hex:#1504;#1506;#1513;#1474;#1492;
Search Google:נעשׂה

Zero אפסGenesis 24:15 verse
And it came to pass, before he had done speaking , that, behold, Rebekah came out , who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder.

ויהי־הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת אשׁר ילדה לבתואל בנ־מלכה אשׁת נחור אחי אברהם וכדה על־שׁכמה

Exodus 40:14 verse
And thou shalt bring his sons, and clothe them with coats :

ואת־בניו תקריב והלבשׁת אתם כתנת

Genesis 13:15 verse
For all the land which thou seest , to thee will I give it , and to thy seed for ever.

כי את־כל־הארץ אשׁר־אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד־עולם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting