Search:נעשׂה -> נעשׂה

נעשׂה


נ ע ש ׂ ה hex:#1504;#1506;#1513;#1474;#1492;
Search Google:נעשׂה

Zero אפסPsalms 109:30 verse
I will greatly praise the LORD with my mouth ; yea, I will praise him among the multitude.

אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו

Leviticus 7:26 verse
Moreover ye shall eat no manner of blood, whether it be of fowl or of beast, in any of your dwellings.

וכל־דם לא תאכלו בכל מושׁבתיכם לעוף ולבהמה

2 Samuel 5:14 verse
And these be the names of those that were born unto him in Jerusalem ; Shammua, and Shobab, and Nathan, and Solomon,

ואלה שׁמות הילדים לו בירושׁלם שׁמוע ושׁובב ונתן ושׁלמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting