Search:סָמָר -> סָמָר

סָמָר


ס ָ מ ָ ר hex:#1505;#1464;#1502;#1464;#1512;
Search Google:סָמָר

Zero אפס2 Samuel 14:29 verse
Therefore Absalom sent for Joab, to have sent him to the king ; but he would not come to him: and when he sent again the second time, he would not come .

וישׁלח אבשׁלום אל־יואב לשׁלח אתו אל־המלך ולא אבה לבוא אליו וישׁלח עוד שׁנית ולא אבה לבוא

Nehemiah 10:8 verse
Maaziah, Bilgai, Shemaiah : these were the priests.

מעזיה בלגי שׁמעיה אלה הכהנים

1 Kings 20:15 verse
Then he numbered the young men of the princes of the provinces, and they were two hundred and thirty two : and after them he numbered all the people, even all the children of Israel, being seven thousand.

ויפקד את־נערי שׂרי המדינות ויהיו מאתים שׁנים ושׁלשׁים ואחריהם פקד את־כל־העם כל־בני ישׂראל שׁבעת אלפים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting