Search:סָמָר -> סָמָר

סָמָר


ס ָ מ ָ ר hex:#1505;#1464;#1502;#1464;#1512;
Search Google:סָמָר

Zero אפסPsalms 136:20 verse
And Og the king of Bashan : for his mercy endureth for ever :

ולעוג מלך הבשׁן כי לעולם חסדו

Psalms 104:2 verse
Who coverest thyself with light as with a garment : who stretchest out the heavens like a curtain :

עטה־אור כשׂלמה נוטה שׁמים כיריעה

Joshua 24:14 verse
Now therefore fear the LORD, and serve him in sincerity and in truth : and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt ; and serve ye the LORD.

ועתה יראו את־יהוה ועבדו אתו בתמים ובאמת והסירו את־אלהים אשׁר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את־יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting