Search:עָשָׂה -> עָשָׂה

עָשָׂה


ע ָ ש ׂ ָ ה hex:#1506;#1464;#1513;#1474;#1464;#1492;
Search Google:עָשָׂה

Zero אפס2 Samuel 19:33 verse
And the king said unto Barzillai, Come thou over with me, and I will feed thee with me in Jerusalem.

ויאמר המלך אל־ברזלי אתה עבר אתי וכלכלתי אתך עמדי בירושׁלם

Judges 5:3 verse
Hear , O ye kings ; give ear , O ye princes ; I, even I, will sing unto the LORD ; I will sing praise to the LORD God of Israel.

שׁמעו מלכים האזינו רזנים אנכי ליהוה אנכי אשׁירה אזמר ליהוה אלהי ישׂראל

Ezekiel 48:35 verse
It was round about eighteen thousand measures: and the name of the city from that day shall be, The LORD is there.

סביב שׁמנה עשׂר אלף ושׁמ־העיר מיום יהוה שׁמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting