Search:פָּדוּי -> פָּדוּי

פָּדוּי


פ ּ ָ ד ו ּ י hex:#1508;#1468;#1464;#1491;#1493;#1468;#1497;
Search Google:פָּדוּי

Zero אפסIsaiah 49:5 verse
And now, saith the LORD that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him, Though Israel be not gathered , yet shall I be glorious in the eyes of the LORD, and my God shall be my strength.

ועתה אמר יהוה יצרי מבטן לעבד לו לשׁובב יעקב אליו וישׂראל לא יאסף ואכבד בעיני יהוה ואלהי היה עזי

Leviticus 8:15 verse
And he slew it; and Moses took the blood, and put it upon the horns of the altar round about with his finger, and purified the altar, and poured the blood at the bottom of the altar, and sanctified it, to make reconciliation upon it.

וישׁחט ויקח משׁה את־הדם ויתן על־קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את־המזבח ואת־הדם יצק אל־יסוד המזבח ויקדשׁהו לכפר עליו

Isaiah 5:3 verse
And now, O inhabitants of Jerusalem, and men of Judah, judge , I pray you, betwixt me and my vineyard.

ועתה יושׁב ירושׁלם ואישׁ יהודה שׁפטו־נא ביני ובין כרמי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting