Search:פּוּג -> פּוּג

פּוּג


פ ּ ו ּ ג hex:#1508;#1468;#1493;#1468;#1490;
Search Google:פּוּג

Zero אפס1 Kings 14:10 verse
Therefore, behold, I will bring evil upon the house of Jeroboam, and will cut off from Jeroboam him that pisseth against the wall, and him that is shut up and left in Israel, and will take away the remnant of the house of Jeroboam, as a man taketh away dung, till it be all gone .

לכן הנני מביא רעה אל־בית ירבעם והכרתי לירבעם משׁתין בקיר עצור ועזוב בישׂראל ובערתי אחרי בית־ירבעם כאשׁר יבער הגלל עד־תמו

Luke 3:1 verse
Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judaea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Ituraea and of the region of Trachonitis, and Lysanias the tetrarch of Abilene,

ΕΝ ΕΤΕΙ ΔΕ ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑΤΩ ΤΗς ΗΓΕΜΟΝΙΑς ΤΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟς ΗΓΕΜΟΝΕΥΟΝΤΟς ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ ΤΗς ΙΟΥΔΑΙΑς ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΑΡΧΟΥΝΤΟς ΤΗς ΓΑΛΙΛΑΙΑς ΗΡΩΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΕ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΕΤΡΑΑΡΧΟΥΝΤΟς ΤΗς ΙΤΟΥΡΑΙΑς ΚΑΙ ΤΡΑΧΩΝΙΤΙΔΟς ΧΩΡΑς ΚΑΙ ΛΥΣΑΝΙΟΥ ΤΗς ΑΒΙΛΗΝΗς ΤΕΤΡΑΑΡΧΟΥΝΤΟς

Psalms 115:18 verse
But we will bless the LORD from this time forth and for evermore. Praise the LORD.

ואנחנו נברך יה מעתה ועד־עולם הללו־יה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting