Search:פּוּג -> פּוּג

פּוּג


פ ּ ו ּ ג hex:#1508;#1468;#1493;#1468;#1490;
Search Google:פּוּג

Zero אפס1 Chronicles 26:12 verse
Among these were the divisions of the porters, even among the chief men, having wards one against another, to minister in the house of the LORD.

לאלה מחלקות השׁערים לראשׁי הגברים משׁמרות לעמת אחיהם לשׁרת בבית יהוה

2 Kings 4:14 verse
And he said , What then is to be done for her? And Gehazi answered , Verily she hath no child, and her husband is old .

ויאמר ומה לעשׂות לה ויאמר גיחזי אבל בן אינ־לה ואישׁה זקן

Ezekiel 23:17 verse
And the Babylonians came to her into the bed of love, and they defiled her with their whoredom, and she was polluted with them, and her mind was alienated from them.

ויבאו אליה בני־בבל למשׁכב דדים ויטמאו אותה בתזנותם ותטמא־בם ותקע נפשׁה מהם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting