Search:צֶפַע -> צֶפַע

צֶפַע


צ ֶ פ ַ ע hex:#1510;#1462;#1508;#1463;#1506;
Search Google:צֶפַע

Zero אפסPsalms 12:5 verse
For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise , saith the LORD ; I will set him in safety from him that puffeth at him.

משׁד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשׁית בישׁע יפיח לו

Genesis 49:21 verse
Naphtali is a hind let loose : he giveth goodly words.

נפתלי אילה שׁלחה הנתן אמרי־שׁפר

2 Chronicles 29:16 verse
And the priests went into the inner part of the house of the LORD, to cleanse it, and brought out all the uncleanness that they found in the temple of the LORD into the court of the house of the LORD. And the Levites took it, to carry it out abroad into the brook Kidron.

ויבאו הכהנים לפנימה בית־יהוה לטהר ויוציאו את כל־הטמאה אשׁר מצאו בהיכל יהוה לחצר בית יהוה ויקבלו הלוים להוציא לנחל־קדרון חוצה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting