Search:צָפַף -> צָפַף

צָפַף


צ ָ פ ַ ף hex:#1510;#1464;#1508;#1463;#1507;
Search Google:צָפַף

Zero אפס2 Kings 5:20 verse
But Gehazi, the servant of Elisha the man of God, said , Behold, my master hath spared Naaman this Syrian, in not receiving at his hands that which he brought : but, as the LORD liveth, I will run after him, and take somewhat of him.

ויאמר גיחזי נער אלישׁע אישׁ־האלהים הנה חשׂך אדני את־נעמן הארמי הזה מקחת מידו את אשׁר־הביא חי־יהוה כי־אמ־רצתי אחריו ולקחתי מאתו מאומה

Psalms 89:20 verse
I have found David my servant ; with my holy oil have I anointed him:

מצאתי דוד עבדי בשׁמן קדשׁי משׁחתיו

1 Chronicles 23:21 verse
The sons of Merari ; Mahli, and Mushi. The sons of Mahli ; Eleazar, and Kish.

בני מררי מחלי ומושׁי בני מחלי אלעזר וקישׁ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting