Search:קָרוֹב -> קָרוֹב

קָרוֹב


ק ָ ר ו ֹ ב hex:#1511;#1464;#1512;#1493;#1465;#1489;
Search Google:קָרוֹב

Zero אפס2 Chronicles 21:20 verse
Thirty and two years old was he when he began to reign , and he reigned in Jerusalem eight years, and departed without being desired. Howbeit they buried him in the city of David, but not in the sepulchres of the kings.

בנ־שׁלשׁים ושׁתים היה במלכו ושׁמונה שׁנים מלך בירושׁלם וילך בלא חמדה ויקברהו בעיר דויד ולא בקברות המלכים

Genesis 50:21 verse
Now therefore fear ye not: I will nourish you, and your little ones. And he comforted them, and spake kindly unto them.

ועתה אל־תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת־טפכם וינחם אותם וידבר על־לבם

Proverbs 29:4 verse
The king by judgment establisheth the land : but he that receiveth gifts overthroweth it.

מלך במשׁפט יעמיד ארץ ואישׁ תרומות יהרסנה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting