Search:ר -> ר

ר


ר hex:#1512;
Search Google:ר

Zero אפס2 Samuel 22:51 verse
He is the tower of salvation for his king : and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore.

מגדיל ישׁועות מלכו ועשׂה־חסד למשׁיחו לדוד ולזרעו עד־עולם

Esther 6:4 verse
And the king said , Who is in the court ? Now Haman was come into the outward court of the king's house, to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him.

ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בית־המלך החיצונה לאמר למלך לתלות את־מרדכי על־העץ אשׁר־הכין לו

Proverbs 11:18 verse
The wicked worketh a deceitful work : but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.

רשׁע עשׂה פעלת־שׁקר וזרע צדקה שׂכר אמת

footer