Search:ר -> ר

ר


ר hex:#1512;
Search Google:ר

Zero אפסNumbers 21:25 verse
And Israel took all these cities : and Israel dwelt in all the cities of the Amorites, in Heshbon, and in all the villages thereof.

ויקח ישׂראל את כל־הערים האלה וישׁב ישׂראל בכל־ערי האמרי בחשׁבון ובכל־בנתיה

Numbers 11:33 verse
And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed , the wrath of the LORD was kindled against the people, and the LORD smote the people with a very great plague.

הבשׂר עודנו בין שׁניהם טרם יכרת ואף יהוה חרה בעם ויך יהוה בעם מכה רבה מאד

Psalms 2:3 verse
Let us break their bands asunder , and cast away their cords from us.

ננתקה את־מוסרותימו ונשׁליכה ממנו עבתימו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting