Search:ר -> ר

ר


ר hex:#1512;
Search Google:ר

Zero אפסDaniel 8:21 verse
And the rough goat is the king of Grecia : and the great horn that is between his eyes is the first king.

והצפיר השׂעיר מלך יון והקרן הגדולה אשׁר בינ־עיניו הוא המלך הראשׁון

Hosea 5:13 verse
When Ephraim saw his sickness, and Judah saw his wound, then went Ephraim to the Assyrian, and sent to king Jareb : yet could he not heal you, nor cure you of your wound.

וירא אפרים את־חליו ויהודה את־מזרו וילך אפרים אל־אשׁור וישׁלח אל־מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא־יגהה מכם מזור

Ezekiel 44:11 verse
Yet they shall be ministers in my sanctuary, having charge at the gates of the house, and ministering to the house : they shall slay the burnt offering and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister unto them.

והיו במקדשׁי משׁרתים פקדות אל־שׁערי הבית ומשׁרתים את־הבית המה ישׁחטו את־העלה ואת־הזבח לעם והמה יעמדו לפניהם לשׁרתם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting