Search:ר -> ר

ר


ר hex:#1512;
Search Google:ר

Zero אפס1 Samuel 9:13 verse
As soon as ye be come into the city, ye shall straightway find him, before he go up to the high place to eat : for the people will not eat until he come , because he doth bless the sacrifice ; and afterwards they eat that be bidden . Now therefore get you up ; for about this time ye shall find him.

כבאכם העיר כן תמצאון אתו בטרם יעלה הבמתה לאכל כי לא־יאכל העם עד־באו כי־הוא יברך הזבח אחרי־כן יאכלו הקראים ועתה עלו כי־אתו כהיום תמצאון אתו

1 Chronicles 9:1 verse
So all Israel were reckoned by genealogies ; and, behold, they were written in the book of the kings of Israel and Judah, who were carried away to Babylon for their transgression.

וכל־ישׂראל התיחשׂו והנם כתובים על־ספר מלכי ישׂראל ויהודה הגלו לבבל במעלם

Judges 8:15 verse
And he came unto the men of Succoth, and said , Behold Zebah and Zalmunna, with whom ye did upbraid me, saying , Are the hands of Zebah and Zalmunna now in thine hand, that we should give bread unto thy men that are weary ?

ויבא אל־אנשׁי סכות ויאמר הנה זבח וצלמנע אשׁר חרפתם אותי לאמר הכף זבח וצלמנע עתה בידך כי נתן לאנשׁיך היעפים לחם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting