Search:שֵׁלָה -> שֵׁלָה

שֵׁלָה


ש ׁ ֵ ל ָ ה hex:#1513;#1473;#1461;#1500;#1464;#1492;
Search Google:שֵׁלָה

Zero אפסMark 4:4 verse
And it came to pass , as he sowed , some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up .

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΤΩ ΣΠΕΙΡΕΙΝ Ο ΜΕΝ ΕΠΕΣΕΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΚΑΙ ΗΛΨΕΝ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΦΑΓΕΝ ΑΥΤΟ

Genesis 28:13 verse
And, behold, the LORD stood above it, and said , I am the LORD God of Abraham thy father, and the God of Isaac : the land whereon thou liest , to thee will I give it , and to thy seed ;

והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשׁר אתה שׁכב עליה לך אתננה ולזרעך

2 Kings 23:33 verse
And Pharaohnechoh put him in bands at Riblah in the land of Hamath, that he might not reign in Jerusalem ; and put the land to a tribute of an hundred talents of silver, and a talent of gold.

ויאסרהו פרעה נכה ברבלה בארץ חמת במלך בירושׁלם ויתנ־ענשׁ על־הארץ מאה ככר־כסף וככר זהב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting