Search:שֵׁלָה -> שֵׁלָה

שֵׁלָה


ש ׁ ֵ ל ָ ה hex:#1513;#1473;#1461;#1500;#1464;#1492;
Search Google:שֵׁלָה

Zero אפסPsalms 22:11 verse
Be not far from me; for trouble is near ; for there is none to help .

אל־תרחק ממני כי־צרה קרובה כי־אין עוזר

Nehemiah 6:7 verse
And thou hast also appointed prophets to preach of thee at Jerusalem, saying , There is a king in Judah : and now shall it be reported to the king according to these words. Come now therefore, and let us take counsel together.

וגמ־נביאים העמדת לקרא עליך בירושׁלם לאמר מלך ביהודה ועתה ישׁמע למלך כדברים האלה ועתה לכה ונועצה יחדו

Zechariah 7:8 verse
And the word of the LORD came unto Zechariah, saying ,

ויהי דבר־יהוה אל־זכריה לאמר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting